Sanering

Varje år hanterar vi hundratals brand- och sotskador på uppdrag av alla större försäkringsbolag och räddar värden för mångmiljonbelopp.
Varje år hanterar vi hundratals brand- och sotskador på uppdrag av alla större försäkringsbolag och räddar värden för mångmiljonbelopp.

Sanering

Inom vårt tjänsteområde Sanering erbjuder vi ett flertal tjänster, för alla typer av saneringsinsatser. Vi kan också hjälpa dig med åtgärder mot fuktskador av olika slag. Vi är en komplett och kunnig partner som hanterar allt från akuta utryckningar till planerade insatser som t.ex. inspektioner m.m.

Saneringstjänster

  • Asbestsanering
  • Avfuktning
  • Brandsanering
  • Isblästring
  • Industrisanering
  • Kemikaliesanering
  • Klottersanering
  • Socialsanering
  • Ventilationssanering

Snöröjning

Hantering av fuktmätningar med riskanalyser.

Asbestsanering

Asbest kan finnas på en rad platser i äldre byggnader, till exempel i ventilationen, soprumsväggar, våtutrymmen, under plastmattor och i väggskivor. Efter en brandskada blir behovet av sanering akut eftersom de skadliga fibrerna kan spridas i byggnaden. Våra auktoriserade asbestsanerare utför allt från provtagning till asbestsanering – och tar förstås hand om materialet på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Avfuktning

Vid en fuktskada är det viktigt att snabbt sätta in avfuktning som bromsar mögel- och bakterieangrepp. Vid en avloppsskada bör alltid sanering utföras för att få bort de bakterier som följer med vattnet. Med byggteknisk kunskap och tillgång till flera olika metoder för att även kunna upptäcka mindre läckage, gör våra tekniker en undersökning som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Brandsanering

De flesta bränder sker lyckligtvis utan personskador eller dödsfall. Men de materiella skadorna är ofta omfattande – och olyckan är förstås traumatisk för de drabbade. Varje år hanterar vi hundratals brand- och sotskador på uppdrag av alla stör- re försäkringsbolag och räddar värden för mångmiljonbelopp.

Isblästring

Torrisblästring är en relativ ny metod för rengörning av detaljer och maskiner. Metoden är mycket bra ur ett miljöperspektiv, den är också ett effektivt och tidsbesparande alternativ till traditionella industriella rengörningsmetoder. Metoden är helt torr, ger inga nya restprodukter att sanera efter rengörningen, det enda avfallet är den ursprungliga föroreningen. Att ta hand om den ursprungliga föroreningen och andra restprodukter ingår som en naturlig del i våra tjänster.

Industrisanering

Effektiv rengöring av industri- och verkstadslokaler, från golv till tak vid behov, resulterar ofta i både bättre arbetsmiljö och effektivare verksamhet. Exempel på vår industriservice är:
- högtrycksrengöring - vakumsugning - golv- och betongsanering - kemikaliesanering - förebyggande underhåll - och mycket mer.

Kemikaliesanering

Vi tar hand om kemikalier av de mest skiftande slag. PCB, kvicksilver, spillolja, lösningsmedel, hormoslyr, lut och glykol är några exempel. Vi kan också ansvara för kommunikationen med det lokala miljökontoret.

Klottersanering

För klottersanering erbjuder vi flera olika metoder, bland annat vår patenterade mjukblästermetod som är mycket skonsam mot både fasaden och miljön. Vi arbetar även med rengöring av nedsmutsade fasader, förebyggande klotterskydd och färgborttagning inför ommålning.

Marksanering

Skadeteknik har utvecklat mobila reningsverk för rening av oljeförorenat vatten.
I saneringen av förorenad mark använder vi bakterier som bryter ned olja till koldioxid och vatten. Försäkringsbolag, industrier och miljökontor har upptäckt fördelarna med vår teknik och rekommenderar våra metoder som både är kostnadseffektiva och minimerar behovet av fysiska ingrepp. Vi sköter också alla nödvändiga myndighetskontakter under arbetets gång. Det sparar tid och är en trygghet för dig som kund.

PCB-sanering

Vi har all kompetens och alla andra resurser för att utföra en fullgod PCB-inventering med påföljande sanering och avfallshantering. Vi tar såväl stora som små uppdrag, både inventering och sanering. Välkommen med en förfrågan! PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet. De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljelika vätskor, flera av dessa har värdefulla tekniska egenskaper. PCB användes ofta i den stora satsningen på bostadsproduktionen på 60-talet, där PCB tillsattes som mjukgörare i de fogmassor som var till för att täta och ta upp rörelser i fasader av t ex betongelement. PCB-föreningarna har också använts som mjukgörare i plast och i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer.
År 1973 förbjöd man användning av PCB i annat än slutna system, och år 1978 förbjöd man all nyanvändning helt. Ämnet finns dock fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Byggnader som innehåller PCB behöver saneras, PCB-haltiga fogmassor och byggvaror skall lämnas som farligt avfall. PCB betraktas idag som cancerframkallande.

Snöröjning av tak

När ni tecknat avtal med oss för snöröjning av tak servar vi er dygnet runt alla dagar i veckan.

Socialsanering

Vi arbetar bland annat med att återställa bostäder som av en eller annan orsak behöver saneras. Vi använder metod anpassad till varje situation, bland annat desinficering, ozonering, foggning och spärrmålning.

Ventilationssanering

Ett väl underhållet ventilationssystem förbättrar inomhusmiljön och driftekonomin. Skadeteknik arbetar med alla typer av ventilationskanaler i alla typer av byggnader; från industri till skolor och bostäder

Konsulttjänster

Vi tillhandahåller också konsulttjänster som exempelvis inventering av förorenade områden, fukt- och kemikaliemätningar med tillhörande riskanalyser. En objektiv bedömning och eventuella åtgärdsförslag ingår förstås.

Kontaktpersoner »

Referenser Climat80

Restaurang Monster i Västra Hamnen

Restaurang Monster i kv. Klyvaren 1 ska bli ett av Västra hamnens bättre matställen. Climat80... Läs mer

Kontakta Climat80

Climat80 AB
Testvägen 1
SE-232 37 ARLÖV

+46(0)40-36 34 00
+46(0)46-10 13 00
+46(0)42-36 41 00

Leverans- och besök
Testvägen 1, 232 37 ARLÖV
Se karta

Karbingatan 20, 254 67 HELSINGBORG
Se karta