Nyheter

Nytt kyllager för en hållbar livsmedelsproduktion

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn till vår miljö och energiförbrukning – den ekologiska hållbarheten. För att nämna ett projekt under 2021 som exempel har Klimatkyl projekterat och installerat ett framtidssäkert kylsystem med minimal miljöpåverkan och maximal energieffektivitet till SydGrönt i Landskrona. Klimatkyl är ett företag inom Climat80 Gruppen som ägs av Are Sverige AB. SydGrönt är en odlarägd producentorganisation för svenska odlare som utvecklar, säljer och distribuerar frukt och grönsaker till grossister och till den svenska dagligvaruhandeln. När SydGrönt beslutade sig för att bygga ett nytt kyllager ville man ha ett optimalt klimat för långtidslagring av vitkål. SydGrönt ligger i framkant med en hållbar livsmedelsproduktion och då måste lagring och kylning vara hållbar. För att maximera kvalitet och livslängd ställs stora krav på temperatur och fuktighet. Klimatkyl fick uppdraget att projektera och installera kyllösningen. Hela kyllagret med installationer utfördes på rekordtid, med en total byggtid på fem månader. Hur såg då den hållbara kyllösningen ut? Ny Kylanläggning med fokus på miljö, energi och hållbarhet. Kyllagret består av 6 kylrum på vardera 500 m² och är dimensionerat för en långtidslagring av 700 ton vitkål. Det var en stor utmaning att designa tekniken för långtidslagring av vitkål. Klimatkravet är +1°C och en relativ fuktighet på 98 %, vilket ställer stora krav på utrustningen. Det är inte möjligt att nå detta klimat med traditionella kyllösningar. Därför installerade vi speciella fläktluftkylare med befuktning för att uppfylla kraven. Och för att uppnå en minimal energiförbrukning och miljöpåverkan valdes ammoniak som köldmedia, systemet designades för en minimal köldmediemängd och värmen från kylanläggningen återvinns till en värmepump som försörjer övriga delar av fastigheten med värme. Klimatkyl projekterade och installerade ett framtidssäkert kylsystem med minimal miljöpåverkan och maximal energieffektivitet. Teknisk data från kylutrustningen som innebär ett mer hållbart val. Ett naturligt köldmedia - Ammoniak, 80 kg Val av kapacitetsreglering i kylmaskin - Steglös kapacitetsreglering med två kompressorer, båda försedda med frekvensomformare. Kyleffekt - 650 kW En fläktluftkylare per kylrum - totalt 6 våtkylare med temperaturkrav på +1°C och 98 % relativ fuktighet. - 1 st kylbatteri per fläktluftkylare med dubbla lågenergifläktar av EC-typ.

På bilden syns en av Hemsös fastigheter, Nicktisteln, där 120 paneler installerats.

Moderna installationer kompletteras med solceller för att minska fastighetens energianvändning och klimatavtryck.

För att möta stigande elpriser och för att stärka sitt miljöarbete satsar Hemsö på hållbara investeringar i sina fastigheter. Hemsö är sedan flera år en viktig kund till Climat80 AB som idag servar många av Hemsös fastigheter. Under 2021 inleddes samarbetet inom energieffektivisering och solceller. Hemsö har fastigheter i både Sverige, Finland och Tyskland. I Sverige är Hemsö ledande ägare av samhällsfastigheter och förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.  De av Hemsös fastigheter som engagerat energiavdelning på Climat80 under 2021 och som fortsätter även under 2022 är vårdboenden. Två solcellsanläggningar på vårdboenden är installerade och driftsatta under 2021. Det är fastigheten Torsten med 45 paneler, en effekt på 17,55 kWp* och en simulerad produktion på ca 14 000 kWh/år och fastigheten Nicktisteln med 120 paneler, en effekt på 45 kWp* och en simulerad produktion på ca 41 000 kWh/år. Gemensamt för dessa fastigheter är att peak-användningen i fastigheterna ligger under dagtid, vilket går hand i hand med solelsproduktionen – en stor del av produktionen går därför direkt in i fastigheterna.  Fler solcellsanläggningar är planerade och ligger som kommande projekt. Totalt ligger dessa på en simulerad produktion på 148 500kWh/år. Solcellsinstallationerna i vårdfastigheterna ingår i ett större energiprojekt där Hemsö ser över sina fastigheters totala energianvändning och uppdaterar installationerna.  Med Climat80´s moderna installationer som kompletteras med solceller finns goda förutsättningar för att minska fastighetens energianvändning och klimatavtryck.  För Hemsö innebär investeringen i solcellsanläggningar lägre energikostnader, lägre effektavgifter, en viss inkomst från anläggningarna, ett lägre CO2-avtryck och en hållbar satsning. Återbetalningstiden ligger på mellan sju och tio år, beroende av installationens komplexitet.  CLIMAT80 – Hemsös vårdboende i fastigheten Torsten i Malmö med 45 solpaneler installerade på taket. (Foto: Thomas Althin) *Energiproduktionen för solceller varierar beroende på väder och solens position på himlen. Kilowatt peak, kWp, är en mer precis beteckning än antalet kW för vad en solcellsanläggning kan producera vid närmast ideala förhållanden.

Jarno Hacklin har utnämnts till vd för Are Group

Jarno Hacklin har utnämnts till vd för Are-koncernen med säte i Finland. Han tillträder sin tjänst senast den 3 mars 2022. Jarno Hacklin har en bred och internationell erfarenhet av installationsbranschen. Han har tidigare varit vd för Caverion i Finland och senast ansvarade han för ledningen av projektverksamheten i Sverige.Vår styrelseordförande och t f vd i Finland Timo Kohtamäki, tillträdande koncern vd Jarno Hacklins och vår vd för Are Sverige Jonas Granzell har kommenterat utnämningen. – Jarno Hacklins internationella erfarenhet och mångsidiga kunskap om affären och verksamheten ger honom utmärkta förutsättningar att leda Are och genomföra Ares strategi. Jag tror att vi under hans ledarskap fortsättningsvis kommer att kunna vidareutveckla vår affärs-verksamhet inom både projekt- och service, i Finland och i Sverige. Kärnan i vår strategi är att utveckla vårt erbjudande till våra kunder under hela fastighetens livscykel, berättar styrelseordföranden Timo Kohtamäki. – För mig är det en ära att få leda Are som har en lång och framgångsrik historia inom installationsbranschen och som har en stadig grund i ett familjeföretags värderingar. Jag tror att mina erfarenheter från Finland och Sverige hjälper till att stärka Ares tillväxt och utveckling på den nordiska marknaden. Jag väntar med iver på att få börja utveckla Ares verksamhet – och hela branschen – tillsammans med Ares experter och kunder, säger Jarno Hacklin. – Jarno Hacklins erfarenheter från den svenska marknaden och från installationsbranschen kommer att bli värdefull för vår utveckling och för vår fortsatta tillväxtresa i Sverige, säger Jonas Granzell, CEO på Are Sverige AB.

Avtalet för genomförande av Stadshallen i Lund är klart!

Avtalet för genomförande av Stadshallen i Lund är klart!

Under snart två år har Climat80 Gruppen tillsammans med Byggnadsfirman Otto Magnusson undersökt, rivit, projekterat och studerat Claes Anselms fantastiska byggnadsverk Stadshallen i Lund. Tillsammans med arkitekt och projektledare från Lunds kommun har underlag för det fortsatta arbetet tagits fram. Nu blir det äntligen dags att varsamt skrida till verket och skapa den varsamma tidsresa som det unika byggnadsverket förtjänar. Under de kommande 18-21 månaderna kommer Stadshallen att genomgå en total modernisering av bland annat installationer. På mindre än 2 år föryngras tekniken i huset med 60 år när belysning, värme, kyla, återvinning och ventilation anpassas till dagens krav på brandsäkerhet, ljudnivåer och luftkvalitet. De nya systemen, som i huvudsak kommer att ligga dolda i konstruktionen kommer att lyfta upplevelserna för de som efter invigningen besöker och använder Stadshallen. De nya installationerna har kompletterats för att möta dagens krav på värmeåtervinning, energiförbrukning samt på utrymning och säkerhet. Målet med den omfattande renoveringen är att utveckla och skapa tillgängliga ytor för Lundaborna och, som Lunds kommun uttryckt det så vacker, ta Stadshallen från Finrum till Vardagsrum. Ett sätt att signalera att platsen blir en viktig mötesplats för många fler i framtiden. Byggnadstekniskt är Anselms hus ett helt unikt verk, en blandning mellan byggnadsverk och konstverk. Väggar, fönster, balkar och pelare har alla en funktion och var mycket moderna när Stadshallen uppfördes på 1960-talet. Stadshallen är dock allt annat än tidstypisk, vilket bland annat syns på omsorgen i alla detaljer – från trappor till lamphållare och ventilationssystem – där det mesta kommer från Klas Anshelms eget skrivbord. Vi på Climat80 är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått av Byggnadsfirman Otto Magnusson och Lundafastigheter att gemensamt förädla denna unika Stadshall i centrala Lund. – Att byta ut alla tekniska installationer och ta hänsyn till kulturvärdet, samtidigt sammanfläta och anpassa har sina utmaningar. I nära samarbetet mellan arkitekt, projektledare från Lundafastigheter, projektörer och oss som entreprenörer är en förutsättning för att lyckas. – Anders Welander, Projektering och Installationssamordnare, Climat80 AB. [[{"fid":"1018","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"3D-ritning%20Stadshallen","field_file_image_title_text[und][0][value]":"3D-ritning%20Stadshallen"},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"3D-ritning%20Stadshallen","field_file_image_title_text[und][0][value]":"3D-ritning%20Stadshallen"}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"3D-ritning%20Stadshallen","title":"3D-ritning%20Stadshallen","class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]] – Vi på Climat80 är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått av Byggnadsfirman Otto Magnusson och Lundafastigheter, att gemensamt förädla denna unika Stadshall i centrala Lund  – Thomas Sjöberg, vd på Climat80. Två välkända bolag i samarbete. Climat80 utför alla tekniska installationer på uppdrag åt Byggnadsfirman Otto Magnusson. Följ utvecklingen av Stadshallen på Facebook. https://www.facebook.com/lundsstadshall/ https://www.lund.se/stadshallen/nya-stadshallen/

Climat80 Entreprenad bygger 
Brf Life – Lunds första bilfria bostadsrätter!

Climat80 Entreprenad bygger Lunds första bilfria bostadsrätter!

Lunds kommun har satt upp höga mål för att minska miljöbelastningen från bilar i stadsmiljö. I samarbete med Lunds kommun har Midroc valt att ta steget längre och skapa Lunds första bilfria bostadsrättsförening, Brf Life. Midroc utvecklar bostadsprojektet Brf Life i Brunnshög, där 2 250 000 kvm tidigare obebyggd mark förvandlas till en levande stadsdel. Brunnshög är känt för att ligga i framkant när det kommer till att skapa ett hållbart boende med effektivt resursutnyttjande av energi och material. I Brunnshög förenas olika aktörer med höga ambitioner för hållbar stadsutveckling. – I Brf Life står hälsosam livsstil, smarta lösningar och miljö i fokus. Det planeras att vara bilfritt, med naturområden runt knuten och med möjlighet att ta cykeln överallt. Många bostadsprojekt löser sina parkeringsbehov genom så kallade p-köp i närliggande parkeringshus. Bostadsrättsföreningen Brf Life blir Lunds första bilfria förening. Alla boende uppmuntras att välja andra transportsätt än bil, genom flertalet initiativ kring mobilitetslösningar, cykelpool och givetvis spårvägen som har en hållplats alldeles intill fastigheten. Hållbarhet genomsyrar hela projektet på flera sätt. Taket på fastigheten brf Life kommer att täckas med solceller för att fastigheten ska producera en stor andel egen energi. Solcellsanläggningen förses med batteri för att nyttjandet av solcellsenergin ska kunna lagras och sänka fastighetens el-kostnader, samt minska belastning på elnätet dygnet runt. Det blir en ekonomisk besparing för föreningen och för de boende. Fakta om Brf Life Brf Life innehåller 42 bostadsrätter i ett 6 våningar högt bostadshus. Lägenheterna är 1-3 rok och mellan 35 och 75 kvm. Preliminär inflyttning våren 2023. Climat80 Entreprenad utför samtliga tekniska installationer så som ventilation, värme och  sanitet, automation, el samt Solceller åt Midroc. https://brf-life.se/ https://www.lund.se/brunnshog/om/

Are blir medlem i FN:s Global Compact

Are har som vision att bygga och underhålla ett hållbart samhälle. FN:s Global Compact är ett redskap och en guide i arbetet mot en hållbar utveckling. Are har förbundit sig att ta ett utökat ansvar för en hållbar utveckling och vi har därför anslutit oss till FN-initiativet Global Compact, där företag förbinder sig att agera enligt FN:s tio principer. Dessa grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen, samt FN:s konvention mot korruption.– Vi vill bidra till en hållbar utveckling och som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar och kommer aktivt att driva frågan framåt, säger Jonas Granzell, CEO på Are Sverige.– Are vill vara en pålitlig partner och en ansvarstagande aktör inom samhällsbyggnad, som tar sitt ansvar ekonomiskt, socialt och för miljön. Framför allt har vi som mål att utvecklas till en förebild i vår bransch vad gäller hållbar utveckling. På så sätt ger vi alla medarbetare inom Are ännu en anledning att vara stolta över sin arbetsplats, säger Heikki Tanner, General Counsel, Are Oy. FN:s Global Compact bildades av FN:s generalsekreterare Kofi Anna och lanserades år 2000 i New York. Syftet var att skapa internationella principer för företag kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, kring miljö och korruption. Initiativet räknas som ett av världens största – i att få företag att ta ansvar. Global Compact är verksam i ca 160 länder. Över 11 500 företag och ca 3 000 andra organisationer deltar i initiativet. De företag som har undertecknat Global Compact-initiativet förbinder sig frivilligt till att främja gynnsamma arbetsförhållanden i sin affärsverksamhet, att respektera mänskliga rättigheter, skydda miljön och förebygga korruption.

Region Skåne och Climat80

Region Skånes upphandling resulterade i en förstaplats för flera av Climat80´s bolag

Så kom beskedet vi alla väntat på efter Region Skånes upphandling av det så kallade stora avtalet inom entreprenader. Arbetet med anbudet var intensivt under några månader före årsskiftet. Region Skåne är en viktig kund och avtalsperioden i upphandlingen löper över två år med möjlighet till förlängning med ytterligare ett plus ett år. Avtalet kan därför innebära en löptid fyra år framåt. Inom Climat80 Gruppen deltog flera bolag. Lunds Värme & Sanitet slutade på förstaplats inom värme och sanitet i Lund. Stjernfeldts VVS kom på förstaplats i Malmö, Helsingborg och Ystad. Inom ventilation och luftbehandling kom Climat80 på förstaplats i Malmö, Lund och Helsingborg och fick en andraplats i Ystad.  – Vi är självklart nöjda med att vi fått förtroendet. Det är ett viktigt avtal och sjukhusen är en viktig kund för oss - vi är både stolta och glada, säger Thomas Sjöberg, vd på Climat80 AB.  – På Lundakontoret ser vi fram emot att fortsätta vårt arbete på sjukhuset som är en viktig kund för oss, kommenterar Jan Norén, vd på Lunds Värme & Sanitet. – Att få vara delaktig i de ombyggnadsuppdrag som gjorts för patienter och personal har varit mycket betydelsefullt. Det har varit stor fokus på att förhindra smittspridning och corona-anpassa verksamheterna under det senaste året. Vi hoppas nu kunna arbeta mer med att förbättra miljöerna inomhus, säger Magnus Rosberg, avdelningschef på Climat80 inom ventilation i Malmö.

Skånes Universitetssjukhus i Lund

Covid-19 utmanade alla byggtider på Skånes Universitetssjukhus i Lund

Varje dag under pandemin har varit en utmaning – att planera och bygga på extremt kort tid. Region Skåne fick arbeta rekordsnabbt tillsammans med entreprenörer och konsulter för att bygga om lokaler och skapa fler och fler vårdplatser för covid-19 patienter. Lunds Värme & Sanitet fick en nästintill omöjlig uppgift, att på kort tid lägga 600 meter gasrör i kulvertarna för att säkra syretillförseln. Även ventilationen är kritisk vid smittspridning och nya anpassningar har Climat80 arbetat med dagligen.  Det har snart gått ett år sedan vi först hörde talas om covid-19 och under den tiden har Arebolagen Climat80 och Lunds Värme & Sanitet arbetat i stort sett dagligen med anpassningar och ombyggnader i projekt som uppstått på grund av covid-19 inom ventilation, värme och sanitet och även inom gas för att säkra syretillförseln. Jan Norén, vd på Lunds Värme & Sanitet kommenterar året som gått. – Egentligen har vi mest varit fokuserade på uppdragen. När vi jobbar hinner vi inte tänka så mycket. Det är först i efterhand vi reflekterar och vi är självklart både stolta och glada över att vi får vara med i dessa viktiga projekt. I en intervju med Henrik. C. Andersson, som är projektledare inom installation på Regionfastigheter, Region Skåne, i Lund och även har en aktiv roll i staben som arbetar med covid-19, får vi en ökad insyn i året som gått och hur verksamheten påverkats av pandemin kopplat till byggprojekt. Henrik berättar att Skåne inte var så hårt drabbat under våren 2020, Stockholm låg före och i Skåne fick vi lite mer tid på oss. På hösten tog smittspridningen fart och covid-anpassningarna ökade främst i Lund och Malmö som varit prioriterade sjukhus inom covid-19. Det var dagliga möten med krisledningen på Skånes Universitetssjukhus och daglig kontakt med entreprenörer och konsulter. Det var tack vare ett nära samarbete som det var det möjligt att klara tidsramarna som var utmanande korta.  – Vi är så enormt imponerade av att allt gick så fantastisk bra och så smidigt, alla ställde upp och jobbade helger. Som mest hade vi 30-40 entreprenörer igång samtidigt och varje tidplan var en utmaning. Vi byggde på rekordtid. Olika discipliner inom ventilation, vs, el och konsulter – alla hjälptes åt och höll stegar för varandra. Det var en succé! säger Henrik.C. Andersson, Projektledare på Regionfastigheter, Region Skåne och fortsätter. – I mitten av december 2020 undrade vi var det skulle sluta – i Europa och i världen. Vi hade utökat med 100-tals platser som byggts ut till covid-vård. Två våningsplan i F-blocket där apotekets lagerlokaler ligger byggdes om. Färre skulle vårda fler och öppna ytor blev en ny form av vårdplatser som vi inte använder i vanliga fall. Ungefär 20-25 patienter kom in varje dag i december. Peaken kom den 7 januari, då vårdades ca 650 covid-patienter i Region Skåne. [[{"fid":"1004","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Jan%20Nor%C3%A9n%2C%20vd%20p%C3%A5%20Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%2C%20tillsammans%20med%20Fredrik%20Olsson%2C","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Jan%20Nor%C3%A9n%2C%20vd%20p%C3%A5%20Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%2C%20tillsammans%20med%20Fredrik%20Olsson%2C"},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Jan%20Nor%C3%A9n%2C%20vd%20p%C3%A5%20Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%2C%20tillsammans%20med%20Fredrik%20Olsson%2C","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Jan%20Nor%C3%A9n%2C%20vd%20p%C3%A5%20Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%2C%20tillsammans%20med%20Fredrik%20Olsson%2C"}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"Jan%20Nor%C3%A9n%2C%20vd%20p%C3%A5%20Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%2C%20tillsammans%20med%20Fredrik%20Olsson%2C","title":"Jan%20Nor%C3%A9n%2C%20vd%20p%C3%A5%20Lunds%20V%C3%A4rme%20%26%20Sanitet%2C%20tillsammans%20med%20Fredrik%20Olsson%2C","class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]] Bild: Jan Norén, vd på Lunds Värme & Sanitet, tillsammans med Fredrik Olsson, projektledare inom ventilation på Climat80, utanför Skånes Universitetssjukhus i Lund. Climat80 tar ofta fram lösningarna tillsammans med Region Skåne och konsulter. I många projekt har vi bytt ut fläktar och aggregat för att få ett ökat luftflöde i covid-rummen. Många av ombyggnaderna sker under pågående verksamhet, då det är viktigt med så korta driftstopp som det bara går. Tillsammans med underentreprenörer har Climat80 skapat ett system för att kontrollera att luften är rätt. Det är viktigt att vistas i en ren miljö ur både ett patient- och personalsäkerhetsperspektiv. Efter åtgärder har rummet använts direkt när det blivit klart.  Fredrik Olsson har arbetat som projektledare inom ventilation och är ansvarig för sjukhuset i Lunds ventilation på Climat80. Han kommenterar året som gått.  – Det senaste året har det ofta varit bråttom i beslutsprocesserna i förhållande till den ökande smittspridningen. Utmaningen har varit den stora mängden arbete på kort tid under pågående verksamhet och alla våra montörer och underentreprenörer har gjort en fantastisk insats och verkligen utfört dessa uppdrag på ett exemplariskt sätt under rådande omständigheter, avslutar Fredrik Olsson. Nu har antalet covid-patienter gått ner. Nedgången i innebär att lokalerna försiktigt ändras tillbaka för att kunna bedriva den vanliga vården. Byggåtaganden återställs inte utan möjligheten att ställa om bibehålls. Kontakt För mer information om Climat80´s uppdrag, kontakta Thomas Sjöberg, vd på Climat80 AB, thomas.sjoberg@climat80.se

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När reningsverket Ellinge, som ligger utanför Eslöv, skulle få en ny kontorsbyggnad på ca 600 kvm var det en del i upphandlingen att fastigheten skulle förses med solel. Byggherren NCC gav uppdraget till Climat80 som tog hand om ventilation, el, VS, kyla och automation utöver energifrågan.  Anläggningen kommer att producera 100 000 kWh och sänka VA SYDs CO2 avtryck med ca 20 ton per år. All producerad el kommer att användas inom fastigheten. 334 solpaneler är monterade. VA SYD har ett tydligt uttalat miljö- och kvalitetsarbete vilket innebär att vi gör aktiva materialval. Att välja Jinkos paneler var naturligt när dessa rankades högst i SVTC:s Solar Scorecard. Materialet köptes från Solelgrossisten, en pålitlig och kunnig samarbetspartner till Climat80. Martin Fröberg är energiingenjör och arbetar med energifrågor på Climat80s energiavdelning som bland annat projekterar, installerar och servar solanläggningar. Han berättar att montageritningen gjordes i Novotegras program och att det var den ritningen som montörerna hade med sig på taket. Innan arbetet påbörjades hade en omsorgsfull planering av bland annat strängdragning och kopplingar genomförts. Martin Fröberg kommenterar projektet.   - Vi satte upp 334 Jinko 325-watts paneler på Novotegra montagesystem.Totalt 108,5 kW går genom två Huawei 50 kW växelriktare. Vi var ett team på tre personer som fick upp allt på under två veckor. I och med att det är en offentlig verksamhet så är det mycket stränga krav på dokumentation. En av montörerna jobbade i stort sett uteslutande med dokumentationen under arbetet. - Det som gör anläggningen speciell är att den är monterad på falsat plåttak i en lutning av 6 grader där hela installationen vetter mot väst. Det är intressant att se fler effektiva anläggningar som nödvändigtvis inte är monterade i söderläge. Anläggningen har en simulerad produktion av ca 100 000 kWh/år där allt kommer att användas internt på fastigheten. Solel är ett område som bara växer inom Climat80 och tack vare att verksamheterna spänner över flera discipliner har det inneburit att lärdomar kunde delas tidigt på vår solcellsresa som pågått under flera år nu. Vi har våra egna montörer, elektriker och specialister vilket ger en trygghet genom hela projektet. Ambitionen är att göra solcellsanläggningarna kundanpassade utifrån elanvändning. Det brukar innebära att vi är involverade tidigt i projekteringen, men även efter installationen i servicearbetet. Solceller är en hållbar investering för framtiden som även kan höja värdet på din fastighet.  Tack NCC  för samarbetet! youtubeembedcode.com/pl/

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

HR Chef och Kommunikation
+46 761819630

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer