Gängtappen

Gängtappen

Stort kylbehov – minimalt utrymme

Hur gör man när utrymmet som ska inrymma en ny större kylanläggning är mindre än anläggningen?

Hur gör man när uppdragsgivaren önskar att en planerad ny fastighet i direkt anslutning till den befintliga ska kunna kylas med samma anläggning?

Vad gör man när restriktionerna för fastigheternas utseende i området är så hårda att inget får placeras på utsidan för att inte störa det allmänna intrycket?

Så kan man kortfattat beskriva förutsättningarna när Wihlborgs gav Klimatkyl i uppdrag att byta ut kylaggregatet i fastigheten Gängtappen 1 i Malmö. Kraven på kyleffekt var ca 1,5 MW vilket kräver sin utrustning. Befintligt aggregat stod i källaren i en nedsänkning som det inte var helt enkelt att komma åt. Det fanns inga ingångar som var stora nog för att ta in ett kapacitetsanpassat kylaggregat. Ta upp ett tillräckligt stort hål i ytterväggen blev för dyrt och tidskrävande och var inget alternativ.

För kylmedelkylarna kunde man utnyttja befintligt utrymme och placera in den nya på.

Men även detta visade sig bli ett riktigt precisionsarbete som dock löstes utan om- eller tillbyggnad.

Att förse båda fastigheterna med komfortkyla från ett aggregat löstes med en kulvert mellan fastigheterna, en relativt enkel lösning. För eventuellt framtida behov placerades en mätstation för avläsning av hur mycket kyla som överförs till den andra fastigheten.

Lösningen krävde en rejäl portion tekniskt finurlighet och väl på plats var utrymmesproblemet undanröjt, kapacitetskravet för två fastigheters behov uppfyllt samtidigt som mesta möjliga miljöhänsyn tagits.

Klimatkyl valde ett kylaggregatet bestående av 48 CCU (Compact Chiller Unit) kylmoduler som sammankopplade levererar beställd effekt på 1,5 MW. Sammankopplingen var ett annat problem, också det på grund av utrymmesskäl, som löstes genom en smart rörombyggnad av alla 48 enheterna. Samtliga enheter fungerar solitärt som kan seriekopplas. Fördelarna med denna projektlösning är flera:

• aggregaten har en mycket hög driftsäkerhet

• vid eventuella fel kan det felaktiga aggregatet enkelt kopplas ur och servas utan att anläggningen i övrigt påverkas

• ingen extra åverkan på byggnaden krävdes, endast en speciell lyftanordning som satte aggregaten på plats (varje aggregat väger ca 200 kg)

• båda fastigheterna kan enskilt bestämma kyleffekt efter behov

• var enhet har endast 2,95 kilo köldmedium vilket medför en stor administrativ besparing

• aggregaten är synnerligen energieffektiva med klart lägre energianvändning och driftskostnader än mer traditionella anläggningar

• Klimatkyl valde 2 stycken X-Change kylmedelkylare specialanpassade för projektet

Ett smart tekniskt kunnande i kombination med tålmodigt sökande efter effektiva dellösningar gör att det till synes omöjliga blev möjligt. Det är inte första gången som Klimatkyl visar prov på teknisk kompetens i den högre skolan.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer