HSB Henriksdal, Sofieholm, Lindeborg

HSB Henriksdal, Sofieholm, Lindeborg

1984 installerade HSB återvinningsbatterier och värmepumpar för brf HSB Henriksdal, brf HSB Sofieholm och brf HSB Lindeborg. 2012 – 28 år senare har dessa anläggningar gjort sitt och det var dags för byte.

De tre föreningarna omfattar totalt 27 fastigheter med 1 415 lägenheter med fördelningen Henriksdal 8 fastigheter/412 lägenheter, Sofieholm 12 fastigheter/591 lägenheter samt Lindeborg 8 fastigheter/412 lägenheter.

Projektet var föremål för upphandling som omfattade byte av totalt 7 stycken fjärrvärmecentraler och 7 stycken värmepumpar med en effekt av ca 200 kW per anläggning.

Klimatkyl tog hem upphandlingen

Klimatkyl fick totalentreprenaden för byte och installation av de nya anläggningarna. Det var en stor entreprenad som Klimatkyl löste genom en totalentreprenad. Förutom entreprenadansvaret och bytet av värmepumpscentralerna anlitades systerföretaget Stjernfeldts VVS att ansvara för fjärrvärmecentralerna med tillhörande rörarbeten. Underleverantören Elfast tog hand om det eltekniska medan Bastec fick ansvaret för att installera ett helt webbaserat styr- och övervakningssystem.

Förväntat resultat

Resultatet förväntas bli sänkta drifts- och energikostnader tack vare 100 % -ig funktionalitet samt den högre verkningsgrad som moderna anläggningar erbjuder. Samtidigt minskas behovet av köldmedium från ca 40 kg till 14 kg per anläggning dvs. en reducering med 65 % per anläggning.

Den nya anläggningen skiljer sig från den ursprungliga genom att endast leverera värme. Ett problem med den tidigare lösningen var hög risk för legionellatillväxt i de vattentankar som då fylldes med lågt tempererat vatten för distribution vid behov. Idag levereras varmvattnet direkt via fjärrvärmenätet.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer