Malmö Stadsfastigheter

Malmö Stadsfastigheter

Climat80 har drift- och funktionsansvar för ca 440 000 kvm åt Malmö Stadsfastigheter

Climat80:s driftsavdelning har ansvar för ca 200 fastigheter omfattande en total yta på ca 440 000 kvm. 12 fastighetstekniker, 2 driftstekniker, 1,5 administratörer samt två platschefer hanterar totalt mer än 13 000 avtalsreglerade uppdrag samt felanmälningar om året. Det kräver planering, initiativförmåga och en god portion erfarenhet för att få det i hamn. Uppdragsgivare är Malmö Stadsfastigheter som äger fastigheterna och Stadsdelarna som bedriver verksamheten i fastigheterna.

Driftsavdelningen tog hem entreprenaden i en upphandling 2009. Avtalet löper på 4 år med möjlighet till förlängning på ytterligare tre år. Uppdraget är en funktionsentreprenad och omfattar primärt förskolor, skolor, äldreboende samt LSS-boende i stadsdelarna Fosie, Södra innerstaden, del av västra innerstaden, Kirseberg, Husie, Oxie och Rosengård.

Det är ett brett åtagande som innebär bl. a. felavhjälpande och akut underhåll inklusive ansvar för ventilation och värme, helt enkelt ansvaret att upprätthålla väsentliga funktioner i fastigheterna. Verksamheterna är beroende av väl fungerande lokaler för att kunna uppfylla sina respektive uppdrag och ansvar. Detta kräver dagliga insatser av våra tekniker omfattande allt från traditionella vaktmästartjänster till kvalificerade insatser som driftsansvaret innebär.

Månatliga möten och ronderingar

Arbetet styrs av dels månatliga uppföljningsmöten mellan Climat80s driftansvariga och representanter för Stadsfastigheter och Stadsdelarna dels att driftsavdelningens personal genomför månatliga ronderingar. Varje fastighetstekniker har ansvar för sina ”egna” fastigheter. Det är en fördel eftersom varje tekniker känner sina fastigheter. Vid genomgången framkommer åtgärder som måste ske direkt eller mer omfattande åtgärder som kräver insatser av specialutbildad personal. Detta medför ofta att andra avdelningar inom Climat80-Gruppen kopplas in för att åtgärda bristerna. I samband med ronderingar avläses förbrukning av vatten, el och gas. Vid onormala avvikelser följs det upp och eventuella åtgärder sätts in.

Exempel på konkreta uppdrag är att ta hand om vattenskador, kanal- och avloppsrensningar, åtgärda effekter av skadegörelse samt utföra SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete), åtgärd vid förhöjd förbrukning av el, vatten och gas samt en mängd fastighetsrelaterade mindre problem.

13 000 uppdrag kräver en serviceinriktad personalstyrka

När Climat80s driftavdelning summerar ett års insatser uppgår det till ca 13 000 åtgärder. I dessa ingår då också felanmälan som kommer från Malmö Stads KundCenter.

Avdelningens två administratörer, Monika och Ester, är spindlarna i nätet som tar hand om alla uppdrag som kommer in via Malmö Stads Kundcenter. Monika tar hand om felanmälan och fördelar ut dessa på berörda tekniker. Ester i sin tur handlägger alla ärenden och förbereder för fakturering.

Utan Monika och Ester skulle det komplicerade nätverket av insatser helt enkelt inte fungera. Å andra sidan hade det inte funnits 12 stycken ansvarstagande och kvalificerade tekniker som inte bara är kompetenta utan även serviceinriktade så hade inte funktonsentreprenaden kunnat uppfyllas till Stadsfastigheters fulla belåtenhet, vilket nu är fallet.

Fr.v. Monika Rolf, Ester Andersson, Jan Pomykala Bengtsson, Tommy Christensen.
Monika och Ester är våra administratörer som samordnar och handlägger. Jan och Tommy är våra platschefer som arbetsleder och ansvarar för entreprenadens genomförande.

Vill du ha mer information om Climat80:s driftsavdelning eller om entreprenaden för Stadsfastigheter kontaktar du Jan Bengtsson på telefon 040-31 63 50, eller Tommy Christensen på telefon 040-31 63 51.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer