Energi företag & industri

Energi företag & industri

På Climat80 har vi en bred kompetens inom energikartläggning av olika typer av verksamheter och kan hjälpa er att sänka företagets energikostnader och få kontroll på din energianvändning.

Vad handlar energibesparing om

Energibesparingsarbetets syfte är att hitta förluster och onödig energianvändning. Genom att optimera befintlig utrustning eller investera i ny teknik kan en hög energiprestanda uppnås där endast den energi som verksamheten behöver används. Genomförandet av energibesparingsarbetet kan sträcka sig från en mindre energiberäkning på en fläkt till en hel energiutredning på en större anläggning.

Vinster med energibesparing

När du sparar energi sparar du också pengar och värnar om miljön. Vi hjälper dig att hitta energivinster.

Vilka konkreta åtgärder som passar och ger mest besparing per investerad krona varierar naturligtvis från verksamhet till verksamhet.

Vår styrka är bland annat att vi analyserar möjligheterna till energieffektivisering utifrån just din verksamhet och ger dig ekonomiskt försvarbara åtgärdsförslag med beräknad besparingspotential och uppskattad kostnad. Det kan vara förslag på optimering av ineffektiva befintliga system eller investeringar i t.ex. ventilation och pumpar.

För att få maximal utdelning av en energiutredning kan en åtgärdsplan upprättas när alla besparingsförslag identifierats. Då en del förslag kan vara beroende av varandra är detta ett bra sätt att säkerställa att genomförandet av åtgärderna ger den önskade effekten.

Energikartläggning i stora företag

Alla stora företag, kommuner och landsting ska enligt lag, ”Lagen om energikartläggning i stora företag” (Lag 2014:266) genomföra en energikartläggning. Kartläggningen ska omfatta en övergripande beskrivning och en samlad bild av verksamhetens totala energianvändning.

Vi har bred kompetens och erfarenhet inom energikartläggning av olika typer av verksamheter och kan göra en grundlig genomgång av var energin används samt stödja och ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder.

På så sätt kan vi hjälpa din verksamhet att spara energi, eller att använda energin mer kontrollerat och effektivt. Genom att minska energianvändningen kan verksamheten få en ökad konkurrenskraft genom föreslagna investeringar eller effektiviseringar.

Energikartläggning för små och medelstora företag

Precis som vi stöder det stora företaget så kan vi hjälpa medelstora och små företag med energikartläggning genom att göra en grundlig genomgång och kartlägga var du använder energin i verksamheten.

Här kan du som företag få ekonomiskt stöd för att genomföra kartläggningen men det finns inget lagkrav att det måste göras. Däremot kan den hjälpa din verksamhet att spara energi, eller att använda energin mer kontrollerat och effektivt. Vid kartläggningen tar vi fram förslag på energisparåtgärder och på så sätt kan företaget minska både kostnader och miljöpåverkan.

Energiuppföljning graf

Energiuppföljning

Kort och gott rutiner för uppföljning av energianvändningen på företaget. För att kunna spara energi krävs också att man tar reda på vart energin tar vägen. Med bra mättjänster och med bearbetad data kan man jämföra användningen med tidigare år eller med andra företag. Energiuppföljningen ger full kontroll över energianvändningen över tid och ev. avvikelser kan snabbt avhjälpas.

Vi erbjuder energiuppföljning antingen genom vårt eget energiuppföljningssystem eller genom data tillhandahållen av er. Allt efter ert behov. Resultatet från analysen ger oss också ett verktyg på vad vi kan göra för åtgärder för att energieffektivisera.