Sannering

Sanering

Vi hjälper dig att lösa dina problem med olika typer av saneringsinsatser och åtgärdar fuktskador. Från utredning, mätning, analys till åtgärder. Vi är en problemlösare som möter dina behov och önskemål.

Din kompletta partner för sanering och fuktskador

Nom sanering erbjuder vi ett flertal tjänster för alla typer av saneringsinsatser och vi kan också hjälpa dig med åtgärder mot fuktskador av olika slag. Climat80 är en komplett partner som hanterar allt från akuta utryckningar till planerade insatser som inspektioner. Förebyggande insatser arbetar vi också med, som hantering av fuktmätningar med riskanalyser.

Saneringstjänster

 • Asbestsanering
 • Avfuktning
 • Brandsanering
 • Fasadtvätt
 • Industrisanering
 • Is-blästring för rengöring av maskiner
 • Kemikaliesanering
 • Klottersanering
 • Konsulttjänster; 
  - Inventering av förorenade områden
  - Fukt- och kemikaliemätningar 
  - Riskanalyser
 • Marksanering
 • PCB-sanering
 • Snöröjning av tak
 • Socialsanering
 • Ventilationssanering

Asbestsanering

Asbest kan finnas på en rad platser i äldre byggnader, till exempel i ventilationen, soprumsväggar, våtutrymmen, under plastmattor och i väggskivor.

Efter en brandskada blir behovet av sanering akut eftersom de skadliga fibrerna kan spridas i byggnaden. Våra auktoriserade asbestsanerare utför allt från provtagning till asbestsanering – och tar förstås hand om materialet på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Avfuktning

Vid en fuktskada är det viktigt att snabbt sätta in avfuktning som bromsar mögel- och bakterieangrepp. Vid en avloppsskada bör alltid sanering utföras för att få bort de bakterier som följer med vattnet. Med byggteknisk kunskap och tillgång till flera olika metoder för att även kunna upptäcka mindre läckage, gör våra tekniker en undersökning som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Brandsanering

De flesta bränder sker lyckligtvis utan personskador eller dödsfall. Men de materiella skadorna är ofta omfattande – och olyckan är förstås traumatisk för de drabbade. Varje år hanterar vi hundratals brand- och sotskador på uppdrag av alla större försäkringsbolagen och räddar värden för mångmiljonbelopp.

Fasadtvätt

Vi arbetar med rengöring av nedsmutsade fasader som även kan inkludera förebyggande klotterskydd och färgborttagning inför ommålning.

Industrisanering

Effektiv rengöring av industri- och verkstadslokaler, från golv till tak vid behov, resulterar ofta i både bättre arbetsmiljö och effektivare verksamhet.

Exempel på vår industriservice är;

 • högtrycksrengöring 
 • vakuumsugning
 • golv- och betongsanering 
 • kemikaliesanering 
 • förebyggande underhåll

Och mycket mer.

Is-blästring för rengöring av maskiner

Torr is-blästring är en relativ ny metod för rengöring av detaljer och maskiner. Metoden är mycket bra ur ett miljöperspektiv, den är också ett effektivt och tidsbesparande alternativ till traditionella industriella rengöringsmetoder.

Metoden är helt torr och ger inga nya restprodukter att sanera efter rengöringen. Det enda avfallet är den ursprungliga föroreningen. Att ta hand om den ursprungliga föroreningen och andra restprodukter ingår som en naturlig del i våra tjänster.

Kemikaliesanering

Vi tar hand om kemikalier av de mest skiftande slag. PCB, kvicksilver, spillolja, lösningsmedel, hormoslyr, lut och glykol är några exempel. Vi kan också ansvara för kommunikationen med det lokala miljökontoret.

Klottersanering

Inom klottersanering erbjuder vi flera olika metoder, bland annat vår patenterade mjukblästermetod som är mycket skonsam mot både fasaden och miljön. Vi arbetar även med rengöring av nedsmutsade fasader, förebyggande klotterskydd och med färgborttagning inför ommålning.

Konsulttjänster

Vi tillhandahåller konsulttjänster som inventering av förorenade områden och fukt- och kemikaliemätningar med tillhörande riskanalyser. En objektiv bedömning och eventuella åtgärdsförslag ingår förstås.

Marksanering

Inom skadeteknik har vi utvecklat mobila reningsverk för rening av olje-förorenat vatten. Vid saneringen av förorenad mark använder vi bakterier som bryter ned olja till koldioxid och vatten. Försäkringsbolag, industrier och miljökontor har upptäckt fördelarna med vår teknik och rekommenderar våra metoder som både är kostnadseffektiva och minimerar behovet av fysiska ingrepp. Vi sköter också alla nödvändiga myndighetskontakter under arbetets gång. Det sparar tid och är en trygghet för dig som kund.

PCB-sanering

Climat80 har all kompetens och alla andra resurser för att utföra en fullgod PCB-inventering med påföljande sanering och avfallshantering och utför stora som små uppdrag.
PCB, poly klorerade bifenyler, är en grupp miljö̈- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet. De flesta PCB föreningar är trögflytande oljelika vätskor, flera av dessa har värdefulla tekniska egenskaper.

PCB användes ofta i den stora satsningen på bostadsproduktionen på 60-talet, där PCB tillsattes som mjukgörare i de fogmassor som var till för att täta och ta upp rörelser i fasader av till exempel betongelement. PCB har också använts som mjukgörare i plast och i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer. 
1973 förbjöd man användning av PCB i annat än slutna system, och 1978 förbjöd man all nyanvändning helt. Ämnet finns dock fortfarande kvar i miljön på̊ grund av dess långa nedbrytningstid. Byggnader som innehåller PCB behöver saneras, PCB-haltiga fogmassor och byggvaror skall lämnas som farligt avfall. PCB betraktas idag som cancerframkallande.

Snöröjning av tak

När ni tecknat avtal med oss för snöröjning av tak servar vi er dygnet runt alla dagar i veckan.

Socialsanering

Vi arbetar bland annat med att återställa bostäder som av en eller annan orsak behöver saneras. Vi använder metoder anpassade efter varje situation, bland annat desinficering, ozonering, foggning och spärrmålning.

Ventilation

Ventilation behövs för att både vi som människor och huset ska må bra. Ett väl underhållet ventilationssystem förbättrar inomhusmiljön och driftsekonomin. Inom skadeteknik arbetar vi med alla varianter av ventilationskanaler och byggnader; från industri till skolor och bostäder.