SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att förhindra eller begränsa brandrisk är det viktigt med Systematiskt brandskyddsarbete. Du som äger en byggnad eller bedriver en verksamhet bär ansvaret för brandskyddet, men vi hjälper dig att ha koll.

Vi erbjuder ett tryggt SBA-system

Den som äger en byggnad och den som bedriver verksamheten där har det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det är därför viktigt att hålla skälig utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand, och vidta de åtgärder som behövs för att förbygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta regleras i LSO, lag om skydd mot olyckor.

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att varje verksamhet skall bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och att det dokumenteras. Det bör finnas en brandskyddsansvarig och det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten reder ut vem som ansvarar för olika delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i ett avtal. 

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Prata med oss, så hjälper i till.