Klimatkyl har tecknat nya avtal med Stadsfastigheter, Malmö stad

Klimatkyl har tecknat nya avtal med Stadsfastigheter, Malmö stad

Klimatkyl har tecknat nya avtal med Stadsfastigheter, Malmö stad

Stadsfastigheter förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid och ansvarar också för att stödja Malmö stads omställning till förnybar energianvändning, där Stadsfastigheters viktigaste mål är att minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi. 

De två avtal som Klimatkyl tecknat med Stadsfastigheter är båda funktionsserviceavtal som löper två år framåt med en option på förlängning i ytterligare två år. 

Det ena avtalet omfattar Stadsbiblioteket och våra ishallar i Malmö där vi ska ta hand om alla ammoniak kylanläggningar. Det andra avtalet omfattar kylanläggningar med 2000 kylaggregat. 

Klimatkyls uppdrag som startade nu i april är att arbeta både förebyggande och med felavhjälpande för att säkerställa driften i alla kylanläggningarna, men i avtalen ingår också att tillsammans med Malmö stads personal skapa kostnadseffektiva och miljövänliga anläggningar genom energiåtgärder och energioptimering. 

Vi ser fram emot ett bra samarbete.

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer