Europas första MR-kamera i sitt slag med fokus på hjärtat installeras i Lund

Under ett års tid har installationen av den nya MR-kameran förberetts på Skånes Universitetssjukhus i Lund. När vi är på plats lastas kameran in genom väggen på Blocket där avdelningen för klinisk fysiologisk och nuklearmedicin ligger. Det är full aktivitet och ett stort team från Siemens Healthineers rullar försiktigt fram den tunga kameran på stora plåtar genom avdelningen. Vi träffar Andrea Calotescu, projektledare på Regionfastigheter, som har fullt upp och är fylld av energi när hon berättar om byggprojektet.
 

– Förberedelserna av installationen och ombyggnationen har pågått ett år och själva installationen tar två veckor. I undersökningsrummet där kameran ska stå får inget vara magnetiskt och kameran måste vara skyddad från signaler utifrån. En kopparbur har använts och täcker både väggar och tak - även dörren är en del av kopparburen. Detta är ett samverkansprojekt med flera inblandade aktörer och vi har ett gott samarbetsklimat, säger Andrea Calotescu.

Climat80 Ventilation och Lunds Värme & Sanitet ansvarar för alla de tekniska installationerna som handlar om luft, vatten och kyla. Fredrik Olsson, projektledare på Climat80, är engagerad i projektet.

–  Det ställs väldigt höga krav på miljön för att kameran ska må bra kopplat till lufthastighet, luftfuktighet och temperatur. Styrning och drift är en viktig del för att säkerställa rätt värden och en kontrollerad funktion. En av de stora utmaningarna är att samtidigt bibehålla driften gällande den pågående verksamhet, så att den pågående patientverksamheten störs så lite som möjligt. Detta är en betydelsefull investering och jag känner mig stolt över att vi fick förtroendet - detta är på alla sätt ett givande projekt, säger Fredrik Olsson.

Ombyggnationen har påverkan på omgivande avdelningar och det krävs noggrann planering när byggnadsprojekt sker under pågående verksamhet. För att kunna få in MR-kameran i huset fick väggarna förstärkas med balkar för att kunna göra en öppning i ytterväggen.

MAGNETOM Sola Cardiovascular Edition från Siemens Healthineers

MAGNETOM Sola Cardiovascular Edition

MAGNETOM Sola Cardiovascular Edition från Siemens Healthineers är en av de senaste modellerna av MR-kameror. Undersökningsrummet har klätts in i koppar - en magnetiskt säker miljö skyddad från signaler utifrån.

Vad gör den nya MR-kameran unik

På rundvandring med Ann-Helen Arvidsson, Leg. Biomedicinsk Analytiker, får vi inblick i den nya MR-kameran, Sola Cardiovascular Edition. Vad som är unikt med den nya tekniken i MR-kameran och lite om vad som skiljer den nya metoden jämfört med andra metoder som används idag.

Vad är unikt med den nya MR-kameran? 

–  Den nya kameran är den första i sitt slag i Europa att installeras och användas enbart för hjärtdiagnostik. Hjärtdiagnostik med MR-kamera är tekniskt komplicerat och ställer stora krav på såväl bildinsamling som bildanalys, varför denna kamera tillverkats specifikt för detta ändamål. De senaste årens tekniska utveckling tillsammans med världsledande ingenjörskonst har lett till att man nu har börjat kunna mäta blodets flöde genom hjärtmuskeln på ett kvantitativt sätt, säger Ann-Helen Arvidsson. 

Vad skiljer metoden jämfört med andra metoder som används idag?

– Dagens kliniska rutinundersökning av patienter med misstänkt kranskärlssjukdom är i regel relativt tidskrävande och ofta förknippad med att patienter exponeras för strålning. Den nya MR-tekniken är betydligt snabbare och ger dessutom mer diagnostisk information utan någon strålbelastning för patienten. Den nya MR-tekniken möjliggör också undersökning av hjärtat med bibehållen diagnostisk kvalitet även om patienten inte kan hålla andan under bildtagningen, något som tidigare var nödvändigt. Den kortare undersökningstiden gör det också möjligt att undersöka fler patienter, säger Ann-Helen Arvidsson.

Henrik Engblom, Specialistläkare i Klinisk Fysiologi och Ann-Helen Arvidsson, Leg. Biomedicinsk Analytiker.
Henrik Engblom, Specialistläkare i Klinisk Fysiologi och Ann-Helen Arvidsson, Leg. Biomedicinsk Analytiker.

En 20 årig vision blir till verklighet

Vi träffar Henrik Engblom som är Specialistläkare i Klinisk fysiologi. Han visualiserar precisionen i mätningarna av ett hjärta på sin bildskärm i datorn. Han berättar att bakom det som sker idag ligger många samverkande faktorer. Allt började med Håkan Arheden, nuvarande professor i klinisk fysiologi och tidigare avdelningschef på avdelningen för Klinisk fysiologi i Lund, som i slutet på 90-talet tog hjärt-MR-tekniken till Lund från USA. Han hade en vision om en blomstrande hjärt-MR-verksamhet i Lund där forskning och klinik går hand i hand.

I ett långsiktigt målinriktat samarbete mellan klinik och forskning i tvärvetenskapliga team, med biomedicinska analytiker, ingenjörer, matematiker, fysiker, sjukgymnaster och läkare, har visionen om en hjärt-dedicerad MR-kamera på Skånes Universitetssjukhus förverkligats tjugo år senare.

Varför händer det i Lund just nu?

– En kombination av kloka klinikchefer/verksamhetschefer, lyhörda politiker, framåtblickande sjukhusledning och ett starkt akademiskt fundament med framgångsrik forskning. Om man i en sådan miljö söker win-win och synergi bryts ny mark som banar väg för en god sjukvård, inte bara för dagens patienter, utan även för morgondagens, säger Henrik Engblom.

När kommer undersökningarna igång?

– Till en början är det en inkörningsperiod med patientundersökningar, utbildning och planering av nya undersökningsrutiner. Verksamheten kring MR-kameran beräknas vara i full gång vid årsskiftet, säger Henrik Engblom.

Vad blir nästa steg?

–Den nya tekniken ger möjlighet till kvantifiering av blodflöde genom de allra minsta kärlen i hjärtmuskeln. Detta ger inte bara möjlighet till nya insikter vad gäller åderförkalkning och kranskärlssjukdom utan öppnar också upp för nya diagnostiska möjligheter av hjärttransplanterade patienter, diabetiker och patienter med autoimmuna sjukdomar. Även patienter med oklara bröstsmärta utan kranskärlsförträngningar, oftast kvinnor, kan med den nya tekniken få hjälp genom att få en diagnos, vilket många av dessa patienter idag inte får, säger Henrik Engblom.

Vad ska den nya kameran heta?

Alla kameror har ett namn som röstas fram internt.

– Det lutar ”kanske” åt Sola, skrattar Henrik Engblom.

avdelningen för klinisk fysiologisk och nuklearmedicin utförs fysiologiska mätningar av kroppens funktioner för att kunna fastställa eller utesluta sjukdom, mäta grad av funktion samt följa effekt av behandling. Här analyseras funktionen hos organ som hjärta, blodkärl, lungor, skelett och njurar och med hjälp av olika tekniker ställs diagnoser och i vissa fall följs även behandlingsresultat.

Anders Elfsborg och Jan Norén, Lunds Värme & Sanitet, Fredrik Olsson, Climat80 Ventilation.
Climat80 Gruppens team: Anders Elfsborg och Jan Norén, Lunds Värme & Sanitet, Fredrik Olsson, Climat80 Ventilation.

Climat80 Gruppens team

Climat80 Gruppen är en tekniskt mångsidig installation- och servicepartner inom segmenten fastighet, bygg, industri och sjukvård. Vi utformar, installerar och servar luft-, vatten- och energiflöden i fastigheter – vi förvaltar och sköter om. Alla vardagliga problem i företags- och bostadsfastigheter löser vi för ökat välbefinnande för människorna som arbetar och bor där. För industrier och sjukhus löser vi avancerade tekniska utmaningar i krävande miljöer för att optimera förutsättningarna för produktion - med säkrad funktion. Climat80 AB med sju dotterbolag omsätter 645 miljoner kronor och finns i södra Sverige.