Nyheter

ARE lanserar hållbarhetsprogram – en viktig pusselbit i Sveriges hållbarhetsarbete

Hållbarhet är vår tids viktigaste samhällsfråga. För att människor ska leva gott och må bra, samtidigt som vi respekterar de planetära gränserna, behöver vi arbeta mot såväl sociala och miljömässiga som ekonomiska mål. Med över 100 år av utveckling och erfarenhet inom bygg- och installationsbranschen har vi inom ARE-koncernen en mycket viktig roll i Sveriges hållbarhetsarbete. 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och 17 globala mål för hållbar utveckling. För Sveriges del har regeringen tagit fram en handlingsplan som ska underlätta för alla samhällsaktörer att bidra till de globala målen och omställningen till ett hållbart samhälle. - Nu lanserar ARE i Sverige ett program som är utvecklat gemensamt för Sverige och Finland för perioden 2022–2025. Tillsammans har vi inom ARE-koncernen stora möjligheter att bidra till att förbättra samhällets energieffektivitet och på så sätt bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Jonas Granzell, vd för ARE Sverige. AREs hållbarhetsprogram har utarbetats i en arbetsgrupp med representanter från olika yrkesgrupper och affärsområden inom ARE i såväl Sverige som Finland. Vi har även involverat våra kunder, medarbetare, ägare och partners i arbetet. Arbetet har tydliggjort vilka områden som vårt hållbarhetsprogram kommer att ha fokus på. - Vårt mål är att bygga in hållbarhet i vardagen och därmed skapa förutsättningar för hållbara val och ett hållbart agerande genom hela värdekedjan – varje dag. I Sverige har vi kopplat de globala målen till våra affärsplaner för att få hållbarhet som en naturlig del i verksamhetens mål och handlingsplaner. I vårt hållbarhetsarbete är kundperspektivet viktigt då vi även kan bidra till att hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål, säger Jonas Granzell. AREs hållbarhetsprogram tar sin utgångspunkt i det som är grunden i allt ARE gör - ansvar. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar ingår i vår strategi och genomsyrar hela vår verksamhet. Vårt hållbarhetsprogram har tre fokusområden: Socialt ansvar – tillsammans och säkert med våra kompetenta medarbetare • Våra kunniga och engagerade medarbetare är nyckeln till vår framgång. Vi ger vår personal rätt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och ständig utveckling. Vi skapar en hållbar och inkluderande arbetsplats som värdesätter öppenhet och mångfald. Vi har nolltolerans gentemot rasism och trakasserier. Tillsammans skapar vi branschens mest attraktiva arbetsplats inom hållbart samhällsbyggande. Miljöansvar – våra energieffektiva lösningar och tjänster är avgörande • Vi satsar löpande på utveckling av smarta fastigheter med låga utsläpp och erbjuder energieffektiva tjänster och lösningar som hjälper våra kunder att nå sina miljömål under hela fastighetens livscykel. Vi strävar också efter att minimera miljöpåverkan från vår egen verksamhet. Ekonomiskt ansvar – pålitligt, lönsamt och hållbart • Vi strävar efter hållbar och lönsam ekonomisk tillväxt. Vi driver verksamheten så effektivt och produktivt som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten. Vi har nolltolerans gentemot alla former av oegentligheter och är en pålitlig partner som håller vad vi lovar.

Arebolaget Climat80 bygger en solcellspark med 4254 solpaneler – till nytta för Castellums kommande hyresgäster

I slutet av maj startar Climat80 monteringen av solpanelerna som kommer att täcka taken på Castellums nya logistikfastigheter i Helsingborg. Det har snart gått ett år sedan energiavdelningen startade projekteringen. Projektet som helhet omfattar nyproduktion av två logistikanläggningar med en total yta motsvarande cirka 20 000 kvm uppdelat på två moderna byggnader för logistik och lager. Byggnaderna ska uppföras med miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver. Climat80 Entreprenad AB tecknade avtal med Castellum sommaren 2021 och arbetar nu i samverkan med Serneke, och tillsammans med Bengt Dahlgren, med att uppföra två logistikanläggningar på fastigheten Drevet 1 i Långeberga industriområde i Helsingborg. De teknikområden som involverar Climat80 utöver energi är vs, ventilation, el, automation och sprinkler. Solcellsparken har konstruerats av Climat80´s ingenjörer utifrån Castellums riktlinjer och Climat80 installerar solcellerna med egen personal. Anläggningen är stor och kommer att bestå av 4254 solpaneler. Att montera och få panelerna på plats kommer att ta cirka åtta veckor. - Det är en nybyggnation där energiberäkningen görs utan att vi egentligen har kännedom om vilka hyresgästerna blir. Vi gör därför simuleringar och antaganden baserat på tidigare projekt och erfarenheter, och våra beräkningar brukar ligga nära framtida verklig förbrukning, säger Martin Fröborg, energiingenjör på Climat80. - Climat80 Energi har varit med från projektering fram till färdig lösning, vilket ger både oss och beställaren en bra helhet. Lösningen med solceller kommer att komma hyresgästerna till nytta, säger Tomas Johansson, energiingenjör på Climat80. Läget är logistiskt fördelaktigt och ligger på ett kommunikationsnära läge utmed E6 och E4. Några av fördelarna utöver det logistiska läget är den låga energianvändningen tack vare solcellsinstallation på taken, effektivt disponerade lagerytor och genomtänkta sociala ytor och utomhusmiljöer. Besiktning blir under tredje kvartalet och båda fastigheterna kommer att stå klara för inflyttning i oktober 2022.

Emil Silverberg blir regionchef för Region Syd inom Are med ansvar för Climat80 Gruppen

I januari 2020 köpte det finska bolaget Are upp Climat80 Gruppen vilket öppnat upp många nya möjligheter. Emil Silverberg anställs nu i Are Sverige AB som regionchef för Region Syd med ansvar för Climat80 Gruppen. ”Det är med ödmjukhet och målmedvetenhet jag antar rollen som regionchef för Region Syd. Jag ser fram emot att fortsätta vår resa och utveckling tillsammans med alla medarbetare”, säger Emil Silverberg som nyligen tillträtt sin nya roll som regionchef för Region Syd. Kristianstadsdialekten lyser igenom, där är han född, men han bor idag mitt i Skåne, i skogen. För fem år sedan blev han vd för Klimatkyl som ingår i Climat80 Gruppen, men intresset för kyla började långt innan dess. Emil tillhör tredje generationen i familjen som jobbar med kyla. Redan som barn fick han följa med pappa Mats på kundbesök och direkt efter skolan, där han gick teknisk linje, började han arbeta hos sin pappa som resemontör. Med uppdrag inom både kyla, vs och ventilation fick Emil en bred erfarenhet av installationsbranschen och uppdragen tog honom till Stockholm, Göteborg och Malmö. Emil har idag en branscherfarenhet som sträcker sig över 15 år och han har arbetat med flera branschkollegor. De sista fem åren har han arbetat som vd på Klimatkyl som ingår i Climat80 Gruppen med kontor i Malmö, Lund och Helsingborg. Klimatkyl har växt med sina kunder och utökats till Lund, Helsingborg och nu senast i Borås, där en ny avdelning öppnades i systerföretaget Kungälvs Rörläggeris lokaler. Emil Silverberg kommer att vara kvar som vd för Klimatkyl, men rollen utökas och förändras, så vi ställde några frågor kring hur Emil ser på det: Hur kommer din roll som regionchef att påverka Klimatkyl och Climat80 Gruppen? - Min kollega Anders Sträng tar ansvar för entreprenadverksamheten på Klimatkyl. Han är väl förberedd så jag kan fokusera på helheten och även fortsatt arbeta med försäljning och kunder.  - Inom Region Syd är Climat80 Gruppen multidisciplinära och välrenommerade. Det är välskött, vi gör ett bra resultat, har en bred kundbas och en stor orderstock. Vi har en god potential att växa organiskt, så vi kommer att fokusera på mindre förvärv som kompletterar oss. Det finns mycket bra inom Climat80 Gruppen som vi ska förvalta. Vilka utmaningar ser du framöver? - Det finns flera men närmast är det rekrytering av medarbetare, leverans av material och ökade inköpspriser som är i fokus. Utöver utmaningar inom kompetensförsörjning, för vi behöver bli fler, kan vi utveckla våra erbjudanden och stärka vår kommunikation till marknaden. Och även om vi är vana att arbeta ihop så kan vi optimera hur vi gör det. Vad driver dig? - Att ha kul och utvecklas varje dag. Du blev vd tidigt, vad är din syn på det idag? - Mitt mål har aldrig varit att få en titel. Jag började jobba som montör, sedan har jag utbildat mig vidare inom konstruktion och kalkylering för att ta steget till att arbeta som projektledare och senare entreprenadchef. Det är viktigt att förstå affären om man ska kunna bidra och utveckla verksamheten. Att jag blev vd tidigt tror jag beror på att jag har fokuserat på att göra ett bra jobb, mer än på titel och roll. Vilka intressen har du? - Att vara med familj och vänner. Jag har ett allmänt idrottsintresse också, just nu är det triathlon som gäller för min egen del. Jag har tidigare erfarenhet av motocross som jag tränat och tävlat i 20 år. Cirkeln sluts när Emil berättar att han anställde sin pappa på Klimatkyl. Det var ju så allt började. Detta kan ju inte bli annat än bra. Lycka till Emil Silverberg i ditt nya spännande uppdrag! Genom att utse regionchefer tar Are de första stegen mot en gemensam organisation i Sverige.  

Nytt kyllager för en hållbar livsmedelsproduktion

Det område som vi arbetat med under decennier är installationer och anläggningar som tar hänsyn till vår miljö och energiförbrukning – den ekologiska hållbarheten. För att nämna ett projekt under 2021 som exempel har Klimatkyl projekterat och installerat ett framtidssäkert kylsystem med minimal miljöpåverkan och maximal energieffektivitet till SydGrönt i Landskrona. Klimatkyl är ett företag inom Climat80 Gruppen som ägs av Are Sverige AB. SydGrönt är en odlarägd producentorganisation för svenska odlare som utvecklar, säljer och distribuerar frukt och grönsaker till grossister och till den svenska dagligvaruhandeln. När SydGrönt beslutade sig för att bygga ett nytt kyllager ville man ha ett optimalt klimat för långtidslagring av vitkål. SydGrönt ligger i framkant med en hållbar livsmedelsproduktion och då måste lagring och kylning vara hållbar. För att maximera kvalitet och livslängd ställs stora krav på temperatur och fuktighet. Klimatkyl fick uppdraget att projektera och installera kyllösningen. Hela kyllagret med installationer utfördes på rekordtid, med en total byggtid på fem månader. Hur såg då den hållbara kyllösningen ut? Ny Kylanläggning med fokus på miljö, energi och hållbarhet. Kyllagret består av 6 kylrum på vardera 500 m² och är dimensionerat för en långtidslagring av 700 ton vitkål. Det var en stor utmaning att designa tekniken för långtidslagring av vitkål. Klimatkravet är +1°C och en relativ fuktighet på 98 %, vilket ställer stora krav på utrustningen. Det är inte möjligt att nå detta klimat med traditionella kyllösningar. Därför installerade vi speciella fläktluftkylare med befuktning för att uppfylla kraven. Och för att uppnå en minimal energiförbrukning och miljöpåverkan valdes ammoniak som köldmedia, systemet designades för en minimal köldmediemängd och värmen från kylanläggningen återvinns till en värmepump som försörjer övriga delar av fastigheten med värme. Klimatkyl projekterade och installerade ett framtidssäkert kylsystem med minimal miljöpåverkan och maximal energieffektivitet. Teknisk data från kylutrustningen som innebär ett mer hållbart val. Ett naturligt köldmedia - Ammoniak, 80 kg Val av kapacitetsreglering i kylmaskin - Steglös kapacitetsreglering med två kompressorer, båda försedda med frekvensomformare. Kyleffekt - 650 kW En fläktluftkylare per kylrum - totalt 6 våtkylare med temperaturkrav på +1°C och 98 % relativ fuktighet. - 1 st kylbatteri per fläktluftkylare med dubbla lågenergifläktar av EC-typ.

På bilden syns en av Hemsös fastigheter, Nicktisteln, där 120 paneler installerats.

Moderna installationer kompletteras med solceller för att minska fastighetens energianvändning och klimatavtryck.

För att möta stigande elpriser och för att stärka sitt miljöarbete satsar Hemsö på hållbara investeringar i sina fastigheter. Hemsö är sedan flera år en viktig kund till Climat80 AB som idag servar många av Hemsös fastigheter. Under 2021 inleddes samarbetet inom energieffektivisering och solceller. Hemsö har fastigheter i både Sverige, Finland och Tyskland. I Sverige är Hemsö ledande ägare av samhällsfastigheter och förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.  De av Hemsös fastigheter som engagerat energiavdelning på Climat80 under 2021 och som fortsätter även under 2022 är vårdboenden. Två solcellsanläggningar på vårdboenden är installerade och driftsatta under 2021. Det är fastigheten Torsten med 45 paneler, en effekt på 17,55 kWp* och en simulerad produktion på ca 14 000 kWh/år och fastigheten Nicktisteln med 120 paneler, en effekt på 45 kWp* och en simulerad produktion på ca 41 000 kWh/år. Gemensamt för dessa fastigheter är att peak-användningen i fastigheterna ligger under dagtid, vilket går hand i hand med solelsproduktionen – en stor del av produktionen går därför direkt in i fastigheterna.  Fler solcellsanläggningar är planerade och ligger som kommande projekt. Totalt ligger dessa på en simulerad produktion på 148 500kWh/år. Solcellsinstallationerna i vårdfastigheterna ingår i ett större energiprojekt där Hemsö ser över sina fastigheters totala energianvändning och uppdaterar installationerna.  Med Climat80´s moderna installationer som kompletteras med solceller finns goda förutsättningar för att minska fastighetens energianvändning och klimatavtryck.  För Hemsö innebär investeringen i solcellsanläggningar lägre energikostnader, lägre effektavgifter, en viss inkomst från anläggningarna, ett lägre CO2-avtryck och en hållbar satsning. Återbetalningstiden ligger på mellan sju och tio år, beroende av installationens komplexitet.  CLIMAT80 – Hemsös vårdboende i fastigheten Torsten i Malmö med 45 solpaneler installerade på taket. (Foto: Thomas Althin) *Energiproduktionen för solceller varierar beroende på väder och solens position på himlen. Kilowatt peak, kWp, är en mer precis beteckning än antalet kW för vad en solcellsanläggning kan producera vid närmast ideala förhållanden.

Jarno Hacklin har utnämnts till vd för Are Group

Jarno Hacklin har utnämnts till vd för Are-koncernen med säte i Finland. Han tillträder sin tjänst senast den 3 mars 2022. Jarno Hacklin har en bred och internationell erfarenhet av installationsbranschen. Han har tidigare varit vd för Caverion i Finland och senast ansvarade han för ledningen av projektverksamheten i Sverige.Vår styrelseordförande och t f vd i Finland Timo Kohtamäki, tillträdande koncern vd Jarno Hacklins och vår vd för Are Sverige Jonas Granzell har kommenterat utnämningen. – Jarno Hacklins internationella erfarenhet och mångsidiga kunskap om affären och verksamheten ger honom utmärkta förutsättningar att leda Are och genomföra Ares strategi. Jag tror att vi under hans ledarskap fortsättningsvis kommer att kunna vidareutveckla vår affärs-verksamhet inom både projekt- och service, i Finland och i Sverige. Kärnan i vår strategi är att utveckla vårt erbjudande till våra kunder under hela fastighetens livscykel, berättar styrelseordföranden Timo Kohtamäki. – För mig är det en ära att få leda Are som har en lång och framgångsrik historia inom installationsbranschen och som har en stadig grund i ett familjeföretags värderingar. Jag tror att mina erfarenheter från Finland och Sverige hjälper till att stärka Ares tillväxt och utveckling på den nordiska marknaden. Jag väntar med iver på att få börja utveckla Ares verksamhet – och hela branschen – tillsammans med Ares experter och kunder, säger Jarno Hacklin. – Jarno Hacklins erfarenheter från den svenska marknaden och från installationsbranschen kommer att bli värdefull för vår utveckling och för vår fortsatta tillväxtresa i Sverige, säger Jonas Granzell, CEO på Are Sverige AB.

Avtalet för genomförande av Stadshallen i Lund är klart!

Avtalet för genomförande av Stadshallen i Lund är klart!

Under snart två år har Climat80 Gruppen tillsammans med Byggnadsfirman Otto Magnusson undersökt, rivit, projekterat och studerat Claes Anselms fantastiska byggnadsverk Stadshallen i Lund. Tillsammans med arkitekt och projektledare från Lunds kommun har underlag för det fortsatta arbetet tagits fram. Nu blir det äntligen dags att varsamt skrida till verket och skapa den varsamma tidsresa som det unika byggnadsverket förtjänar. Under de kommande 18-21 månaderna kommer Stadshallen att genomgå en total modernisering av bland annat installationer. På mindre än 2 år föryngras tekniken i huset med 60 år när belysning, värme, kyla, återvinning och ventilation anpassas till dagens krav på brandsäkerhet, ljudnivåer och luftkvalitet. De nya systemen, som i huvudsak kommer att ligga dolda i konstruktionen kommer att lyfta upplevelserna för de som efter invigningen besöker och använder Stadshallen. De nya installationerna har kompletterats för att möta dagens krav på värmeåtervinning, energiförbrukning samt på utrymning och säkerhet. Målet med den omfattande renoveringen är att utveckla och skapa tillgängliga ytor för Lundaborna och, som Lunds kommun uttryckt det så vacker, ta Stadshallen från Finrum till Vardagsrum. Ett sätt att signalera att platsen blir en viktig mötesplats för många fler i framtiden. Byggnadstekniskt är Anselms hus ett helt unikt verk, en blandning mellan byggnadsverk och konstverk. Väggar, fönster, balkar och pelare har alla en funktion och var mycket moderna när Stadshallen uppfördes på 1960-talet. Stadshallen är dock allt annat än tidstypisk, vilket bland annat syns på omsorgen i alla detaljer – från trappor till lamphållare och ventilationssystem – där det mesta kommer från Klas Anshelms eget skrivbord. Vi på Climat80 är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått av Byggnadsfirman Otto Magnusson och Lundafastigheter att gemensamt förädla denna unika Stadshall i centrala Lund. – Att byta ut alla tekniska installationer och ta hänsyn till kulturvärdet, samtidigt sammanfläta och anpassa har sina utmaningar. I nära samarbetet mellan arkitekt, projektledare från Lundafastigheter, projektörer och oss som entreprenörer är en förutsättning för att lyckas. – Anders Welander, Projektering och Installationssamordnare, Climat80 AB. [[{"fid":"1018","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"3D-ritning%20Stadshallen","field_file_image_title_text[und][0][value]":"3D-ritning%20Stadshallen"},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"3D-ritning%20Stadshallen","field_file_image_title_text[und][0][value]":"3D-ritning%20Stadshallen"}},"link_text":null,"attributes":{"alt":"3D-ritning%20Stadshallen","title":"3D-ritning%20Stadshallen","class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]] – Vi på Climat80 är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått av Byggnadsfirman Otto Magnusson och Lundafastigheter, att gemensamt förädla denna unika Stadshall i centrala Lund  – Thomas Sjöberg, vd på Climat80. Två välkända bolag i samarbete. Climat80 utför alla tekniska installationer på uppdrag åt Byggnadsfirman Otto Magnusson. Följ utvecklingen av Stadshallen på Facebook. https://www.facebook.com/lundsstadshall/ https://www.lund.se/stadshallen/nya-stadshallen/

Climat80 Entreprenad bygger 
Brf Life – Lunds första bilfria bostadsrätter!

Climat80 Entreprenad bygger Lunds första bilfria bostadsrätter!

Lunds kommun har satt upp höga mål för att minska miljöbelastningen från bilar i stadsmiljö. I samarbete med Lunds kommun har Midroc valt att ta steget längre och skapa Lunds första bilfria bostadsrättsförening, Brf Life. Midroc utvecklar bostadsprojektet Brf Life i Brunnshög, där 2 250 000 kvm tidigare obebyggd mark förvandlas till en levande stadsdel. Brunnshög är känt för att ligga i framkant när det kommer till att skapa ett hållbart boende med effektivt resursutnyttjande av energi och material. I Brunnshög förenas olika aktörer med höga ambitioner för hållbar stadsutveckling. – I Brf Life står hälsosam livsstil, smarta lösningar och miljö i fokus. Det planeras att vara bilfritt, med naturområden runt knuten och med möjlighet att ta cykeln överallt. Många bostadsprojekt löser sina parkeringsbehov genom så kallade p-köp i närliggande parkeringshus. Bostadsrättsföreningen Brf Life blir Lunds första bilfria förening. Alla boende uppmuntras att välja andra transportsätt än bil, genom flertalet initiativ kring mobilitetslösningar, cykelpool och givetvis spårvägen som har en hållplats alldeles intill fastigheten. Hållbarhet genomsyrar hela projektet på flera sätt. Taket på fastigheten brf Life kommer att täckas med solceller för att fastigheten ska producera en stor andel egen energi. Solcellsanläggningen förses med batteri för att nyttjandet av solcellsenergin ska kunna lagras och sänka fastighetens el-kostnader, samt minska belastning på elnätet dygnet runt. Det blir en ekonomisk besparing för föreningen och för de boende. Fakta om Brf Life Brf Life innehåller 42 bostadsrätter i ett 6 våningar högt bostadshus. Lägenheterna är 1-3 rok och mellan 35 och 75 kvm. Preliminär inflyttning våren 2023. Climat80 Entreprenad utför samtliga tekniska installationer så som ventilation, värme och  sanitet, automation, el samt Solceller åt Midroc. https://brf-life.se/ https://www.lund.se/brunnshog/om/

Pages

Presskontakt

Presskontakt

Helene Dahlgren

Helene Dahlgren

HR Chef och Kommunikation
+46 761819630

Referenser

334 solpaneler och sänkt CO2 avtryck på VA SYDs reningsverk

VA SYD ansvarar för vatten och avlopp i fem skånska kommuner, bland annat i Malmö och Lund. När... Läs mer